Tư vấn các quy định quy định của pháp luật về tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp:
Tăng vốn điều lệ công ty
Đối với công ty TNHH 1 thành viên không được giảm vốn điều lệ, được tăng vốn
Đối với công ty TNHH hai thành viên chỉ được phép giảm vốn sau hai năm kể từ ngày thành lập
Đối với công ty cổ phần nếu giảm vốn chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể tùy từng trường hợp
Trách nhiệm của các thành viên đối với trường hợp tăng, giảm vốn
Tư vấn về các vấn đề có liên quan.
Hồ sơ nộp tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội.

thuế thu nhập cá nhân Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Biên bản của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH. (Lưu ý có nội dung sửa đổi điều lệ).
Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH. (Lưu ý có nội dung sửa đổi điều lệ).
Kèm theo hồ sơ gồm: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế.
Đối với trường hợp giảm vốn: Kèm theo báo cáo tài chính năm gần nhất