BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG LÀ GÌ ?
Đối với các công trình, hạng mục công trình xây dựng việc bóc tách, tính toán khối lượng rất quan trọng là một yêu cầu không thể thiếu. Bài viết này sẽ nêu rõ khái niệm, ý nghĩa và mục đích của việc bóc tách khối lượng của công trình, hạng mục công trình xây dựng để giúp bạn hiểu rõ Bóc tách khối lượng là gì

kiểm tra độ sụt bê tông

* Khái niệm Bóc tách khối lượng là gì
- Bước chuẩn bị

Bóc tách khối lượng hay tính tiên lượng là việc xác định khối lượng công tác xây dựng cụ thể trước khi thi công. Việc này được thực hiện theo phương thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra căn cứ vào kích thước, số lượng thể hiện trên bản vẽ thiết kế (bản vẽ thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công), thuyết minh thiết kế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong xây dựng.

https://mytoan.com.vn/khu-phuc-hop-la-gi-xu-huong-xay-dung-do-thi-moi-nhat/

- Bước thực hiện

Bóc tách khối lượng là việc tính toán xác định khối lượng công tác xây dựng đã được thực hiện căn cứ vào bản vẽ hoàn công (là bản vẽ thể hiện kích thước thực tế của công trình, hạng mục công trình đã được thi công) để làm cơ sơ thanh toán, quyết toán cho nhà thầu thi công.


https://mytoan.com.vn