Áp dụng đối với các doanh nghiệp có dữ liệu và sổ sách kế toán đầy đủ, lập các báo cáo tài chính phục vụ các mục đích nộp báo cáo tài chính cuối năm lên cơ quan thuế, vay vốn ngân hàng, cung cấp hồ sơ đấu thầu, hồ sơ năng lực,…

Nội dung công việc mà ketoanmvb thực hiện khi quý khách hàng chọn dịch vụ kế toán này bao gồm:

Kiểm tra và tiếp nhận số liệu kế toán.
Lập báo cáo tài chính theo hiện trạng số liệu của doanh nghiệp .
Tư vấn số liệu trước khi lập báo cáo và quyết toán.
In, sắp xếp, bàn giao sổ sách theo quy địnhBảng giá dịch vụ báo cáo tài chính

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP BIỂU PHÍ DỊCH VỤ
(ĐVT: đồng/năm)
Ngành dịch vụ – Thương mại – Tư vấn 3.000.000 – 5.000.000
Ngành sản xuất – Gia công – Sửa chữa 5.000.000 – 7.000.000
Ngành xây dựng – lắp đặt 7.000.000 – 15.000.000

nguồn: https://ketoanmvb.com/dich-vu-ke-toa...-tron-goi.html